ขสมก.ชี้แจงกรณียกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารประจำทาง

ขสมก.ชี้แจงกรณียกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสาร เนื่องจากระบบไม่เสถียร มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสด ระบบทอนเงินใช้เวลานาน แต่ไม่มีผลเสียหายเรื่องค่าใช้จ่ายขสมก. เพราะเป็นโครงการเช่า หากยกเลิกสัญญาบางส่วนก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในส่วนที่ยกเลิก และปัจจุบัน ขสมก.ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าใด ๆ

ตามที่สื่อโซเชียลมีเดียหลายแห่ง วิจารณ์ เรื่อง การยกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) บนรถโดยสารประจำทาง จากเดิมที่ได้ติดตั้งไปแล้ว 100 คัน เนื่องจากพบว่า ระบบไม่เสถียร มีการทดลองหลายครั้งก็ใช้งานไม่ได้ อีกทั้งไม่ได้ทำให้การลดพนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นไปตามที่วางแผนไว้ นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.ชี้แจงว่า ในการให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อย ขสมก.ได้จัดหาและติดตั้งระบบ E-Ticket และเครื่องเก็บค่าโดยสาร(Cash box) ในรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จำนวน 2,600 คัน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย ขสมก.ได้ทำสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบมจ. ช ทวี เป็นบริษัทหลัก มีกำหนดการเช่า 5 ปี

ทั้งนี้ ขสมก.มีการติดตั้งระบบ 2 ส่วน คือ เครื่องอ่านบัตร (E-Ticket) และเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.ยังไม่ได้ทำการตรวจรับจากการทดสอบระบบของคณะกรรมการตรวจรับ พบว่าเครื่องอ่านบัตร (E-Ticket) สามารถอ่านบัตรใช้งาน ได้ตามเงื่อนไข TOR ส่วนเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) ระบบไม่เสถียรทำงานไม่สมบูรณ์ ขสมก.มีนโยบายจะยกเลิกสัญญาเฉพาะในส่วนของเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) เนื่องจากการใช้งานเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Cash box) ยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสด ระบบทอนเงินใช้เวลานานส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัด

ขณะเดียวกันการนำเสนอแผนฟื้นฟู คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)ให้พิจารณาผลกระทบต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องเออรี่รีไทร์ อาจสร้างปัญหาในด้านแรงงาน ซึ่งในอนาคตขสมก.จะใช้ระบบเครื่องอ่านบัตร (E-Ticket) เพียงอย่างเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และนโยบายการไม่ใช้เงินสด ในส่วนของ ขสมก.ยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสดได้ด้วย ขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญาและหารือกรมบัญชีกลาง ในการยกเลิกสัญญา บางส่วนดังกล่าว โดยตามสัญญาฯ ข้อ 9 ระบุไว้ว่า “ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด.”

สำหรับงบประมาณที่ใช้ ในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการเช่า หากยกเลิกสัญญาบางส่วนก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในส่วนที่ยกเลิก จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับ ขสมก. ในส่วนค่าปรับผู้ให้เช่าต้องจ่ายค่าปรับจนถึงวันที่ยกเลิกสัญญา ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าใด ๆ ทั้งสิ้น -สำนักข่าวไทย