จ่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่เว้นศาลทหาร

คณะปฏิรูปกฎหมายเล็งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 7 ด้าน ไม่เว้นศาลทหาร เตรียมชงรายงานธ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่รัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะทำแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุม 7 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 2.สร้างกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3.สร้างกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม 4.สร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายอัชพร กล่าวอีกว่า 5.ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา ให้มีการถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 6.กำหนดให้นำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา ต้องสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศอย่างทั่วถึงโดยมีมาตรฐานเดียวกัน และ7.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาปรับปรุงด้านรายได้สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะสรุปและเสนอรายงานข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านในเดือนธ.ค.ต่อไป อย่างไรก็ตาม การทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปนั้นจะมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อสภาเพื่อให้เกิดผลการบังคับใช้ในระยะยาวด้วย
ด้านพล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ กรรมการปฏิรูปฯ กล่าวว่า การปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ไม่ได้เพียงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามปกติเท่านั้น แต่จะทำการปฏิรูประบบการยุติธรรมของทหารด้วย เช่น ศาลทหาร และ อัยการทหาร  เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำการปฏิรูปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews