ปภ.จัดอบรมใช้แอพฯ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ

ปภ.จังหวัดเชียงรายจัดฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในระดับท้องถิ่น นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขยายผลการติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อสุขภาพ หนึ่งเดียว “ผ่อดีดี” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น

โครงการ ผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย เป็นระบบแอพพลิเคชั่น เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย โดยอาศัยการรายงานความผิดปกติในชุมชนจากอาสาสมัครในหมู่บ้านผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีการกรองข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเหตุการณ์ในทันที ส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้ทันเวลา ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสาธารณะ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังปัญหาหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ในเวลาอันสั้น ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการนำร่องติดตั้งระบบแอพพลิเคชั่น ผ่อดีดี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล เพื่อให้เกิดผลครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และได้จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขยายผลการติดตั้งระบบระวังเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ติดต่อคน ด้วยเทคโนโลยี และดำเนินการขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงรายต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth