อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ

อุทยานฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพ.ศ.2538 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 12 กลุ่มบ้าน ในตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพสังคมทางกายภาพ และทางชีวภาพ

จัดทำแหล่งความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และรู้จัก ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ โดยภายในอุทยานฯ นั้นประกอบด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา เป็นแหล่งรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพที่สำรวจพบในอุทยานฯ จัดแสดงผ่านนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ และวิดีทัศน์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อศึกษาพรรณไม้ต่างๆ ในบริเวณนั้น โดยมีให้เลือกสองเส้นทาง ที่ใช้เวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงตามลำดับ นอกจากนี้ที่นี่ยังจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีบ้านพักขนาด 3 ห้องนอนจำนวน 2 หลัง บ้านพักขนาด 6 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง (พักได้ 30 คน) เต็นท์ขนาด 2 คน จำนวน 20 หลัง รวมทั้งร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00 – 16.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand